کاردرمانی ذهنی

مهارتهای زیربنایی ،عناصر اصلی رشد برای یادگیری می باشند و جهت بنا نمودن زیربنای درستی برای تکالیف روزمره زندگی ضروری هستند. این مهارتها کودکان را قادر می سازندتا مهارتهای زندگی مناسب با سنشان را به دست آورده و عملکرد موفق داشته باشند.

در اصل ، کودکان مهارتهایی را می آموزند تا از خودشان مراقبت کرده عملکرد موفق در مدرسه داشته و بتوانند بازی کنند.

این مهارتهای زیر بنایی عبارتند از:

·         پردازش حسی

·         هماهنگی حرکات درشت

·         کنترل حرکات ظریف

·         ادراک

·         وجوه هیجانی و اجتماعی

·         مهارتهای شناختی و فرا شناختی

کاردرمانی ذهنی به عنوان یکی از شاخه های کاردرمانی ،مسوول ارزیابی مهارتهای زیربنایی و تعیین ارتباط میان کسب این مهارتها و عملکرد کارا و موثر در محیط های مختلفی است که کودک در آن حضور دارد(مانند خانه،مهد کودک و مدرسه).

کاردرمانگران ذهنی از رویکردها و مداخلات مختلفی استفاده می کند تا به تسهیل این مهارتها پرداخته و امکان مشارکت کودکان در فعالیت های مریوط به مراقبت از خود ،بازی و فعالیت های مدرسه را فراهم سازد.